[personal profile] cohenj

המאזן הדמוגרפי - לא מה שחשבתם!

מעצבי מדיניות ודעת קהל בישראל טוענים שהיהודים נידונו להיות מיעוט מערבית לירדן, ולכן יש לסגת מרכסי יהודה ושומרון, כדי לשמור על רוב יהודי ולהימנע ממדינה דו-לאומית. האומנם?!

▪  ▪  ▪
לפי שנתון ה-CIA, ב-2014 ירד שיעור הפריון הפלשתיני ל-2.91 לידות לאישה מחמש לידות ב-2000. לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שיעור הפריון היהודי ב-2014 הוא 3.04 לידות לאישה ו-3.42 אם שני ההורים ילידי הארץ.

לפי העיתונאית ראשא אבו ג'לאל ("אל מוניטור", 15 אוקטובר 2013), "הדור הצעיר הפלשתיני בעזה שואף לפחות ילדים, למרות שהאיסלאם קורא להרבות בילדים... הדור הצעיר מתחשב גורמים כלכליים ותרבותיים, וצמצום מספר הילדים זוכה לתמיכה גוברת...

ככל שהפלשתינים פועלים יותר בהיגיון, כן הם מצמצמים את הפריון, וכן הם מדגישים את החינוך והרחבת האופקים המאפשרים להם לשפר את רמת חייהם." התמערבות הדמוגרפיה המוסלמית מאירן (1.8 לידות לאישה), דרך סעודיה (2.2), סוריה ומצרים (2.9) ועד צפון אפריקה (1.8) מאפיינת גם את הערבים מערבית לנהר הירדן. הכרסום חסר-התקדים בפריון המוסלמי הוא מונחה מודרניזציה: שדרוג מעמד האישה, מעבר מהכפר לעיר, הרחבת תשתית החינוך, קריירה ואמצעי מניעה. 72% מהנשים הפלשתיניות בגיל הפריון מנסות להימנע מהריון.

ב-2014 שיעור הפריון היהודי גבוה מזה של כל מדינה ערבית חוץ מתימן, עירק וירדן המתמערבות במהירות. הוא ניזון מרמה גבוהה של אופטימיות, פטריוטיות, אחריות קולקטיבית, קשר לשורשים וכלכלה יציבה. בעוד מספר הלידות הערביות השנתיות, מערבית לירדן, מתייצב מאז 1995, מספר הלידות השנתיות היהודיות זינק ב-65% מ-80,000 לכ-132,000 ב-2013, למרות הירידה בפריון החרדי, אך עקב נסיקת הפריון החילוני. ב-1995 היו 2.3 לידות יהודיות לכל לידה ערבית בישראל; ב-2014 - 3.3 לידות. ב-1995 היו הלידות היהודיות 69% מסך הלידות; ב-2014 - 77% ובמגמת גידול.

תוך מספר שנים ישמור הרוב היהודי על היקפו בעזרת שיעור הפריון, ואף יגדל באמצעות העלייה.

ב-2014 יש רוב יהודי מוצק של 66% בשטח המשולב של יו"ש ו"הקו הירוק" - בהשוואה למיעוט של 9% ו-39% ב-1900 ו-1947 - הנהנה מרוח גבית של פריון ומאזן הגירה-חיובי. לערביי יו"ש מאזן הגירה-שלילי שנתי מאז 1950: 20,000 ב-2013. בישראל 6.5 מיליון יהודים (כולל מסורבי הגיור מברה"מ), 1.7 מיליון ערבים ב"קו הירוק ו-1.7 מיליון ערבים ביו"ש. מספר ערביי יו"ש מנופח במיליון - מאז הגעת מיליון עולי ברה"מ - ע"י הוספת תושבי חו"ל, לידות חו"ל וספירה כפולה של ערביי ירושלים ע"י ישראל וע"י הרשות הפלשתינית.

מ-1898 ו-1944 מתנפצות התחזיות הפסימיות של הממסד הדמוגרפי אל צוקי המציאות עקב התבססותן על מגמות העבר, האדרת הפריון הערבי, המעטה בהערכת הפריון היהודי והתעלמות מגלי עלייה שיטתיים מאז שנות ה-30'. ב-1967 הומלץ לרה"מ אשכול לחזור לקווי 1967 מחשש לרוב ערבי ב-1987, ב-1987 חזה פרופסור ארנון סופר רוב ערבי בשנת 2000, ויחד עם פרופסור דהלהפרגולה שללו סיכוי לגל עלייה מברה"מ.

למעשה, נקיטה במדיניות עלייה פרו-אקטיבית יכולה להביא ל-500,000 עולים בעשור הקרוב (מרוסיה, אוקראינה, גרמניה, צרפת, אנגליה, ארגנטינה, ארה"ב, ועוד) ולרוב יהודי של 80% ביו"ש ו"הקו הירוק" בשנת 2035.

טקטיקת ההפחדה הדמוגרפית מסלפת מציאות, משחקת לידי הצד הערבי, משרישה פסימיות בצד היהודי, משעבדת חזון לפטליזם, מעודדת כניעה ללחץ ונסיגה, מקצינה את הצד הערבי, מחריפה אלימות ומרחיקה מיציבות ושלום. האם מעצבי מדיניות ודעת קהל בישראל יכירו במציאות הדמוגרפית המתעדת רוח גבית יהודית ולא פצצת זמן ערבית?

תאריך: 06/02/2014 | עודכן: 06/02/2014
יורם אטינגר
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

cohenJ

July 2017

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16 171819202122
23242526272829
3031     

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 06:03 pm
Powered by Dreamwidth Studios